Wczytuję dane...
Zwroty i reklamacje

Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru.

Prawo do zwrotu nie przysługuje w przypadku towaru wyprodukowanego według specyfikacji Klienta tj. wykonania przytulanki na zamówienie, która każdorazowo traktowana jest, jako produkt wykonany według indywidualnego zamówienia Klienta i ściśle związany z jego osobą.

Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie odstąpienia od umowy na adres 62-002 Suchy Las ul. Łozowa 35A lub na adres email kontakt@timosimo.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego dokumentu. Jego użycie nie jest obligatoryjne – klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jakiejkolwiek formie. Jeżeli Klient zdecyduje się na drogę elektroniczną złożenia oświadczenia, Sklep prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia. Wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem 14 dni od otrzymania towaru wystarczy do zachowania terminu.

Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym.

Sklep może zwrócić Klientowi kwotę wartości towaru obniżoną o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości towaru, która może być spowodowana złym obchodzeniem się z towarem w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru towaru.

Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (płatności za towar w tym koszty dostarczenia) w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sklepu. Zwracany towar powinien być wysłany wyłącznie na adres firmy.

Reklamacje

Sklep zobowiązuje się dostarczyć do Klienta towar wolny od wad. Innymi słowy Sklep ponosi odpowiedzialność za wady przedmiotów świadczenia odpowiadającym umowie przy uwzględnieniu przepisów kodeksu cywilnego w tym zakresie.

Po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia, Klient powinien sprawdzić czy przesyłka nie jest uszkodzona. Jeśli stwierdzi jakiekolwiek ubytki, Klient wraz z przewoźnikiem powinien spisać protokół szkody.

Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi w nim wady fizyczne lub w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Klient jest uprawniony do skorzystania z reklamacji z tytułu rękojmi.

Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru w Sklepie (np. rachunek, wiadomość mailowa z potwierdzeniem zakupu, potwierdzenie przelewu lub inny dokument wykazujący, że Klient kupił towar w Sklepie) wraz z opisem wad oraz protokołu szkody w sytuacji, gdy przesyłka została uszkodzona.

Reklamacja powinna zawierać przyczynę złożenia reklamacji, powinna określić zakres żądania Klienta oraz powinna zostać podpisana i zawierać aktualne dane Klienta.

W przypadku wystąpienia wad, kupujący może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi dokładanie określając żądania:
 *) Naprawy
 *) Wymianu towaru na nowy
 *) Obniżenia ceny
 *) Odstąpienia od umowy (zwrotu pieniędzy)

 Reklamacje należy składać w formie elektronicznej na adres email kontakt@timosimo.pl lub pisemnie na adres siedziby Firmy.

Reklamowany towar należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres siedziby Firmy.

Sprzedawca odpowiada za wadliwy towar 2 lata od momentu jego wydania, natomiast termin na złożenie reklamacji wynosi 1 rok od momentu wykrycia wady.

Sklep ustosunkowuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

W przypadku, gdy Sklep nie uzna reklamacji Klienta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

Klient będący konsumentem ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej Federacji Konsumentów.

 

Załącznik - Formularz odstąpienia od umowy