Wczytuję dane...
Regulamin

§1 Zagadnienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym zlokalizowanym na platformie www.timosimo.pl (zwany dalej „Sklepem”) oferowanych przez podmiot gospodarczy (zwany dalej „Firmą”): TimoSimo Małgorzata Piotrowska, ul. Łozowa 35A 62-002 Suchy Las, NIP: 7811749557 REGON: 367827732.
 2. W dalszej części Regulaminu osobę dokonującą zakupu towaru w Sklepie nazywamy „Klientem”.
 3. Zakup towarów oferowanych w Sklepie może być dokonywany przez osoby fizyczne, pełnoletnie posiadające zdolność do czynności prawnych.
 4. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym do korzystania z usług Sklepu i następuje w toku wypełnienia formularza zamówienia.

 

§2 Oferta

 1. Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są cenami brutto i są podane w walucie polskiej lub euro.
 3. Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie przy danym towarze w chwili składania zamówienia.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, lub wprowadzania w nich zmian.
 5. Informacje dotyczące towarów oferowanych przez Sklep nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a są wyłącznie prezentacją produktów oferowanych przez Sklep.

 

§3 Zamówienie 

 1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronie internetowej  www.timosimo.pl
 2. Zamówienia można składać w następujący sposób: poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, lub w przypadku zamówień specjalnych poprzez adres email dostępny na stronie internetowej Sklepu lub kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 607 269 639.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. Jednocześnie Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości, co do prawdziwości i rzetelności podanych danych. 
 4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 5. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w przycisk ‘Potwierdź zakup’. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia przez telefon lub email.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności towaru. Wpłacone przez klienta środki pieniężne zostaną wówczas zwrócone na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści email'a potwierdzającego przyjęcie zamówienia, należy skontaktować się ze Sklepem niezwłocznie.
 8. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, zamówienie zostanie anulowane, a towar wróci do sprzedaży, o czym Klient zostanie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości email na podany przez Klienta adres

 

§4 Płatność

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce ‘Płatność i dostawa’: płatność gotówką przy odbiorze osobistym; płatność przelewem na rachunek bankowy Sklepu; płatność elektroniczną za pośrednictwem Przelewy24, płatność bonem, płatność przez PayPal (dostępna dla płatności zagranicznej).
 2. Ceny przesyłek określone są w zakładce ’Płatność i dostawa’. Dotyczą wysyłek tylko i wyłącznie na terenie Polski

 

§5 Dostawa

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych, udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie Firmy, Paczkomatach lub wskazanym przez Sklep miejscu.
 2. W momencie realizacji zamówienia, klient automatycznie udziela Firmie TimoSimo pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt klienta.
  Firma TimoSimo pełni funkcję pełnomocnika klienta zawierając za niego jednorazową umowę na usługę kurierską.
 3. Zakupione towary dostarczane będą pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 4. Zamówienia wysyłane są do 24h w dni robocze, chyba, że podany jest inny termin w karcie produktu. Początek biegu tego terminu wysyłki produktu do Klienta w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sklepu. 
 5. Termin gotowości produktu do odbioru przez Klienta, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym liczy się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 6. W przypadku zamówień specjalnych czas realizacji ustalany jest indywidualnie.

§6 Reklamacje

 1. Sklep zobowiązuje się dostarczyć do Klienta towar wolny od wad. Innymi słowy Sklep ponosi odpowiedzialność za wady przedmiotów świadczenia odpowiadającym umowie przy uwzględnieniu przepisów kodeksu cywilnego w tym zakresie.
 2. Po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia, Klient powinien sprawdzić czy przesyłka nie jest uszkodzona. Jeśli stwierdzi jakiekolwiek ubytki, Klient wraz z przewoźnikiem powinien spisać protokół szkody.
 3. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi w nim wady fizyczne lub w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Klient jest uprawniony do skorzystania z reklamacji z tytułu rękojmi.
 4. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru w Sklepie (np. rachunek, wiadomość mailowa z potwierdzeniem zakupu, potwierdzenie przelewu lub inny dokument wykazujący, że Klient kupił towar w Sklepie) wraz z opisem wad oraz protokołu szkody w sytuacji, gdy przesyłka została uszkodzona.
 5. Reklamacja powinna zawierać przyczynę złożenia reklamacji, powinna określić zakres żądania Klienta oraz powinna zostać podpisana i zawierać aktualne dane Klienta.
 6. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej na adres email kontakt@timosimo.pl lub pisemnie na adres siedziby Firmy.
 7. Reklamowany towar należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres siedziby Firmy.
 8. Sprzedawca odpowiada za wadliwy towar 2 lata od momentu jego wydania, natomiast termin na złożenie reklamacji wynosi 1 rok od momentu wykrycia wady.
 9. Sklep ustosunkowuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji. W przypadku gdy Sklep nie uzna reklamacji Klienta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego („Sąd Polubowny”) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 10. Klient będący konsumentem ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub może zasięgnąć pomocy u właściwej Federacji Konsumentów
 11. W przypadku wystąpienia wad, kupujący może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi dokładanie określając żądania:

*) Naprawy
*) Wymianu towaru na nowy
*) Obniżenia ceny
*) Odstąpienia od umowy (zwrotu pieniędzy)

 

  §7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru..
 2. Prawo do zwrotu nie przysługuje w przypadku towaru wyprodukowanego według specyfikacji Klienta - tj. wykonania produktu na zamówienie, która każdorazowo traktowana jest, jako produkt wykonany według indywidualnego zamówienia Klienta i ściśle związany z jego osobą
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie odstąpienia od umowy na adres 62-002 Suchy Las ul. Łozowa 35A lub na adres email kontakt@timosimo.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. Jego użycie nie jest obligatoryjne – klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jakiejkolwiek formie. Jeżeli Klient zdecyduje się na drogę elektroniczną złożenia oświadczenia, Sklep prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia. Wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem 14 dni od otrzymania towaru wystarczy do zachowania terminu.
 4. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym.
 5. Sklep może zwrócić Klientowi kwotę wartości towaru obniżoną o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości towaru, która może być spowodowana złym obchodzeniem się z towarem w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru towaru.
 6. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (płatności za towar w tym koszty dostarczenia) w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sklepu. Zwracany towar powinien być wysłany wyłącznie na adres firmy.

 

§8 Ochrona Danych Osobowych

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności, pod adresem: https://www.timosimo.pl/polityka-prywatnosci

 

§9 Inne zagadnienia

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 3. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.timosimo.pl. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.

 

Regulamin z dnia 24.06.2020. Poprzednie wersje regulaminu:

 • obowiązująca do 24.06.2020 dostępna jest tutaj;

Załącznik - Formularz odstąpienia od umowy